Regionalparken i Brobacka (Harald Carstens 1969-77, Veikko Hätälä 1979)

Kullar och vida vyer längs med Kervo å

Regionalparken i Brobacka är en för Helsingfors en unik landskapspark. Den representerar väl 1970-talets planeringsideal. Det är en säregen helhet som skiljer sig från sin omgivning genom vida växtkantade vyer och höga kullar. Parken, som omfattar 14 hektar, byggdes i flera skeden och har även senare kompletterats med en frisbeegolfbana.

Parkens kullar har formats av jordmassor som uppstått då man byggde det bredvidliggande bostadsområdet. Över Kervo å, som flyter längs med parkens rand, öppnar sig ståtliga vyer över kulturlandskapet i Helsinge kyrkby. Plantorna till de barrträdsdominerade växtöarna skaffades i tiderna från plantskolornas överskottspartier.

Parkens trädartsbestånd är enligt tidens ideal snävt. Planteringsområdena är ändå sinsemellan olika, vilket skapar omväxling. Inom växtöarna växer bland annat ädelgranskorsningar (Abies), lärkträd (Larix), serbiska granar (Picea omorika) och björkar (Betula). Parkazaleorna som planterats år 1980 är Helsingfors universitets provplantor. På 1990-talet kompletterades parken med skogsalmar (Ulmus glabra), ekar (Quercus robur), douglasgranar (Pseudotsuga menziesii), cembratallar (Pinus cembra) och lindar (Tilia).

En vård- och utvecklingsplan för Brobacka regionpark blev färdig sommaren 2010.