Man vill garantera växtrikligheten i parkerna

Helsingfors stads byggnadskontor har utrett grönområdens växthistoria och dryftat framtidsvisioner som påverkar användningen av växter. På basen av detta har man år 2010 publicerat Riktlinjer för användningen av växter på Helsingfors byggda grönområden ("Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus"), där fem allmänna linjedragningar sammanfattas:

  1. Upprätthållandet och utvecklandet av växttraditionen i Helsingfors parker
  2. Ökandet av växtlighetens värdering i beslutsfattandet
  3. Främjandet av mångformigheten och den ekologiska hållbarheten
  4. Strävandet efter upplevelserikedom och skönhet
  5. Koncentrering på kvalitet, lång livslängd och underhåll

Ett grönskande och blomstrande Helsingfors år 2050

Framtidens Helsingfors är en blommande stad, där man både omhuldar växttraditionen och experimenterar djärvt med nya växter på stadens grönområden. Speciellt urvalet av gatuträd blir mycket större än idag. Arterna väljs med eftertanke och man aktar sig för invasiva främmande arter. Kvalitetsplantor planteras i parkerna och plantorna vårdas väl, för man har insett betydelsen av blomstrande växter som främjare av stadsbornas välmående. Helsingforsborna och gästerna i staden uppskattar grönområdena och deras mångsidiga växtlighet.

En utmaning även för stadsborna

Grönskan och skönheten i det framtida Helsingfors skapas i samarbete mellan staden och stadsborna. Målet är att garantera växtarternas mångfald såväl i parker som i trädgårdar. Låt Helsingfors rikliga växtlighet vara vår gemensamma stolthet, som ger alla glädje, hälsa och vederkvickelse.