Hur skall Helsingfors växtbestånd räddas?

I flera inventeringar och lärdomsprov har man utrett växtligheten i Helsingfors parker. Byggnadskontoret har också i åratal idkat samarbete med Helsingfors universitet och olika forskningsanstalter för att rädda gamla prydnadsväxtbestånd. Vid Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) enhet i Laukaa har man med hjälp av mikroförökning försökt få till stånd produktion av prydnadsäppelträd (Malus) och syrener (Syringa vulgaris) som är svåra att föröka. Mera lätthanterliga växtarter, så som buskrosor, har förökats från sticklingar i inhemska plantskolor.