Framtidens träd sås idag

Parkernas framtida växtbestånd bör planeras på lång sikt och med betoning på helheten, eftersom växterna, speciellt träden, är långlivade och utvecklas långsamt till sin blomstring. Trycket på parkernas användning kommer att öka, eftersom parkerna är allt mindre och allt effektivare bebyggda. Växter behövs också för nya ändamål, till exempel för behandling av dagvatten samt för att pryda tak och väggar med sin grönska. Klimatförändringen kan utöka växtsortimentet, men den kan också öka risken för invasiva främmande växtarter samt risken för växtsjukdomar och skadeinsekter. Enbart genom att plantera olika växter möjligast mångsidigt, vilket är speciellt viktigt vid val av trädarter, kan man förbereda sig för framtiden.